Mediation

Van zodra twee of meer mensen samenkomen, is er kans op conflict, omdat iedereen op een andere manier naar eenzelfde werkelijkheid kijkt. Daarin klaarheid scheppen door de observaties, gevoelens en onderliggende behoeften bewust te ontrafelen, is een eerste én noodzakelijke stap in conflictbemiddeling of mediation.
Soms is het conflict zelfs nog niet zichtbaar, maar wel al voelbaar. Laat me dit even toelichten met een concreet voorbeeld.

Onlangs vroeg een team me om samen met hen te kijken naar de sterktes en zwaktes in hun organisatie. Via speelse werkvormen werd duidelijk dat er weinig taakverdeling was, dat het doel niet duidelijk omschreven was en er in het algemeen heel chaotisch werd samengewerkt. Allerlei emoties – maar vooral boosheid – kwamen bovendrijven. Deze situatie was zeer herkenbaar voor het team. De teamleden misten structuur en richting en voelden zich bovendien weinig gesteund en erkend door hun chef. De leidinggevende toonde veel empathie voor haar teamleden tijdens deze sessie en kon daardoor ook stilstaan bij haar aanpak. Haar workload was zo hoog dat ze wou dat haar werknemers zoveel mogelijk autonoom werkten. Waar ze niet bij had stilgestaan, was dat ze zo te weinig ondersteuning had gegeven. Van zodra dit onderhuids conflict benoemd was, werd het veel gemakkelijker om doelstellingen en strategieën bij dit team uit te tekenen. Er was opnieuw verbinding!

Enkele mogelijkheden waarin Vice Versa bemiddelt en medieert:
– in partnerrelaties
– tussen verschillende belangengroepen
– in teams binnen organisaties
– tussen leidinggevenden en hun teams

Interesse in begeleiding? Mail mij voor een vrijblijvende afspraak.

Begeleiding nodig ?

Meer info en updates